Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van www.4theperfectparty.nl

1. Algemeen                                                                                                     
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij www.4theperfectparty.nl als leverancier van producten optreedt.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen                                                                                              
Alle aanbiedingen van www.4theperfectparty.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen kunnen niet terug gestuurd worden.

3. Bezorgkosten producten                                                                          
Alle prijzen van producten zijn exclusief bezorgkosten.

4. Levering en levertijd                                                                      
4.1 www.4theperfectparty.nl levert bestelde producten in Nederland in principe binnen 1-7 werkdagen na ontvangst van de betaling, indien op voorraad.
4.2 Genoemde levertijd is indicatief en niet bindend; www.4theperfectparty.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.
4.3 Indien een besteld artikel niet voorradig blijkt, heeft de koper het recht van de koop af te zien.
4.4 www.4theperfectparty.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door www.4theperfectparty.nl gedragen.
4.5 Bij een bestelling betaalt de koper verzendkosten per afleveradres.
4.6 Onder 'Verzendkosten' wordt begrepen handlings- en frankeringskosten.
4.7 Afhalen is mogelijk na het maken van een afspraak per email.

5. Retour producten                                                                                       
5.1 Bij de www.4theperfectparty.nl gekochte producten kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst worden geruild en/of retour genomen. In dat geval dient de koper de ongebruikte artikelen in de originele verpakking op eigen kosten te retourneren naar www.4theperfectparty.nl. De koper kan een nog niet verstuurde bestelling binnen 14 werkdagen na bestelling zonder opgave van redenen herroepen, zonder enige betalingsverplichting. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient koper binnen 14 werkdagen na bestelling contact op te nemen met www.4theperfectparty.nl. Mocht een retourzending ongefrankeerd aan www.4theperfectparty.nl gestuurd worden, dan zal www.4theperfectparty.nl de door haar te betalen verzendkosten en bijkomende boete in mindering brengen op het te restitueren bedrag. Bij de bestelling betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald als de klant de bestelling (of een deel daarvan) retourneert.
5.2 Wanneer koper een beschadigd product heeft ontvangen (natuurlijke oneffenheden uitgesloten), wordt deze door www.4theperfectparty.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits koper de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst geretourneerd wordt.
5.3 Wanneer koper in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door de www.4theperfectparty.nl kosteloos omgeruild voor het door koper bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst geretourneerd wordt.
5.4 Een eventueel door de www.4theperfectparty.nl te restitueren bedrag wordt middels een tegoedbon verrekend of binnen 14 dagen op de bank-of girorekening van koper teruggestort.
5.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn bovenstaande rechten van de koper met het verstrijken van die termijn vervallen. Als het retourartikel niet goed in de originele verpakking (doos én transportdoos), met de originele factuur en met alle toebehoren is teruggestuurd, vervallen bovenstaande rechten van de koper en blijft de aankoop eigendom van de koper. De koper kan tegen betaling van portokosten, de aankoop weer door www.4theperfectparty.nl teruggestuurd krijgen.
5.6 Artikelen die als 'aanbieding' gekocht zijn, gepersonaliseerde artikelen en speciaal voor de klant ingekochte artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

6. Overmacht
6.1 www.4theperfectparty.nl heeft in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat www.4theperfectparty.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.4theperfectparty.nl kan worden toegerekend.

7. Klachten                        
7.1 Reclamering inzake gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.
7.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper www.4theperfectparty.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de levering in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient koper de producten te retourneren en heeft koper de keuze de betreffende producten te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft koper het recht het product binnen 3 werkdagen na aflevering aan www.4theperfectparty.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is.

8. Aansprakelijkheid
8.1 www.4theperfectparty.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.                              
8.2 www.4theperfectparty.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, in het arrondissement Rotterdam